Algemene Huurvoorwaarden

Inleiding
De algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die door huurders met de eigenaars van Borgo La Casa worden afgesloten, voor de huur van een vakantievilla in Borgo La Casa.

Onder de ‘huurder’ wordt verstaan degene die de huurovereenkomst met de eigenaars aangaat. Tevens worden tot de huurder gerekend de personen (of de juridische entiteit), namens wie (of ten behoeve waarvan) de huurder een huurovereenkomst met de eigenaars aangaat.

Onder de term ‘eigenaars’ wordt verstaan de heer en mevrouw Buné, eigenaars van Borgo La Casa.

De term ‘huurovereenkomst’ heeft betrekking op een huurovereenkomst die rechtstreeks met de eigenaars wordt afgesloten. Op huurovereenkomsten via een agent zijn veelal de algemene voorwaarden van de agent van toepassing, tenzij anders is bepaald.

De term ‘website’ heeft betrekking op www.toscane-vakantievilla.nl / www.tuscany-holidayvilla.com.

Op de huurovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Reservering en betaling
De reservering kan uitsluitend schriftelijk worden gemaakt d.m.v. het Contactformulier op deze website of via een e-mail. De huurder ontvangt van de eigenaars per e-mail een opgave van de verschuldigde huursom, de te betalen waarborgsom en de lokaal te betalen kosten van de eindschoonmaak.

Op basis van de door de huurder te verstrekken informatie wordt door de eigenaars een Reserveringsformulier opgesteld, waarin alle relevante gegevens van de huurder zijn opgenomen, evenals de bankgegevens voor de voorschotbetalingen en de terugbetaling van de waarborgsom.

De huurovereenkomst komt tot stand zodra de huurder een aanbetaling heeft verricht van 30% van totale huursom en de verschuldigde waarborgsom. De huurder ontvangt van de eigenaars een bevestiging van de ontvangst van de aanbetaling in de vorm van een Boekingsformulier. De huurovereenkomst is daarmee definitief en kan niet worden herroepen.

De resterende 70% van de verschuldigde huursom en de verschuldigde waarborgsom dient uiterlijk 7 weken voor de aankomstdatum te zijn betaald. Na ontvangst van de tweede termijn ontvangt de huurder een finale boekingsbevestiging tezamen met de relevante contactgegevens en routebeschrijving.

Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen geraakt de huurder automatisch in verzuim. De huurder ontvangt van de eigenaars een aanmaning per e-mail. Wanneer het verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen wordt betaald, zal de overeenkomst automatisch worden ontbonden.

De kosten van de eindschoonmaak dienen lokaal aan de sleutelbeheerder te worden betaald bij check-out en kunnen niet worden verrekend met de waarborgsom.

Annuleringskosten
Bij annulering in de periode voorafgaand aan de termijn van 7 weken vóór aanvang van het verblijf is de huurder een bedrag van 30% van de huursom verschuldigd. De aanbetaling op de waarborgsom zal uiteraard worden terugbetaald.

Bij annulering binnen de termijn van 7 weken vóór aanvang van het verblijf is de huurder de volledige huursom verschuldigd. Het annuleren van een boeking door de huurder geldt ook als annulering namens de medehuurders. De aanbetaling op de waarborgsom zal uiteraard worden terugbetaald.

In het geval van ‘no show’ is de huurder de volledige huursom verschuldigd. De aanbetaling op de waarborgsom zal uiteraard worden terugbetaald.

Wij adviseren onze gasten om voor onvoorziene omstandigheden een annuleringsverzekering af te sluiten.

Aankomst en vertrek
Aankomst is op zaterdag tussen 16.00 en 19.00 uur, tenzij anders overeengekomen. De huurder wordt verzocht op de dag van aankomst circa 2 uur vóór het te verwachten aankomsttijdstip contact op te nemen met de sleutelbeheerder. Aankomst nà 19.00 uur is alleen mogelijk in overleg met de sleutelbeheerder. Afhankelijk van het tijdstip van aankomst kunnen hieraan extra kosten zijn verbonden. Wij verzoeken de huurder om eventuele extra kosten voor een ‘late arrival’ rechtstreeks te voldoen aan de sleutelbeheerder.

Vertrek is op zaterdag vóór 10.00 uur. De sleutelbeheerder zal met de huurder overleggen op welk moment de check-out kan plaatsvinden. De check-out is bedoeld om een aantal praktische zaken te regelen, zoals het inleveren van de sleutels, het deponeren van het linnengoed en de betaling van de kosten van de eindschoonmaak. Daarnaast dient eventuele gebreken en/of schade aan de woning c.q. de inboedel te worden gemeld. Wij verzoeken de huurder tevens om een eventuele vermissing van sleutels te melden. De huurder is aansprakelijk voor het vergoeden van de kosten als gevolg van schade aan de woning of de inboedel aan de eigenaars.

Wij adviseren de huurder om bij de voorbereiding van het vertrek kennis te nemen van de ‘departure checklist’ in de Information Guide van Borgo La Casa.

De waarborgsom zal binnen 3 dagen na vertrekdatum door de eigenaars naar de bankrekening van de huurder worden overgemaakt onder aftrek van eventuele schade aan de woning of inboedel.

Aantal gasten
Het op de website per vakantievilla vermelde maximum aantal gasten mag niet worden overschreden, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk met de eigenaars is overeengekomen. Indien zonder toestemming van de eigenaars meer mensen in de villa overnachten, geraakt de huurder automatisch in verzuim ter zake van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst en is hij/zij schadeplichtig. De schade wordt daarbij gesteld op EUR 200 per persoon per nacht en zal worden verrekend met de door de huurder betaalde waarborgsom. Voor een eventueel restant zal de huurder aansprakelijk zijn en tot betaling worden gehouden.

Gebreken
De huurder verplicht zich om binnen 24 uur na aankomst in de vakantievilla, de eigenaars of de sleutelbeheerder op de hoogte te stellen van eventuele gebreken of afwijkingen aan de woning of de inboedel.

Aansprakelijkheid
Schade aan de vakantievilla, die tijdens het verblijf van de huurder is ontstaan, wordt aan de huurder toegerekend, tenzij het tegendeel kan worden bewezen. Deze schade, inclusief de gevolgschade, zal door de huurder worden vergoed zonder gerechtelijke tussenkomst. De eigenaars zijn gerechtigd om de schade te verrekenen met de gedeponeerde waarborgsom. Voor het meerdere zal de huurder aansprakelijk zijn en gehouden worden tot betaling.

De eigenaars zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van afwijkingen ten opzicht van de beschrijving van de gehuurde vakantievilla dan wel ongemakken ter plaatse, behalve indien deze afwijkingen dan wel ongemakken zodanig zijn dat het de essentie van de huurovereenkomst aantast. In dat geval is de schade beperkt is tot de directe schade. Elke vorm van gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van de eigenaren is voorts beperkt tot de door de huurder betaalde huursom.

De eigenaars zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van beschadiging, verlies, diefstal, letsel (of overlijden) van personen dan wel hun persoonlijke bezittingen. Door het afsluiten van een huurovereenkomst verplicht de huurder zich om de eigenaars te vrijwaren van iedere vorm van aansprakelijkstelling ter zake van beschadiging, verlies, diefstal, letsel (of overlijden) van personen dan wel hun persoonlijke bezittingen tijdens of in relatie het verblijf van de huurder in een vakantiewoning in Borgo La Casa.

In het geval van force majeur als gevolg van oorlog, staking, natuurramp, buitengewone omstandigheden, overlijden van (een van) de eigenaars zullen de eigenaars dan wel de nabestaanden van de eigenaars gerechtigd zijn om de huurovereenkomst zonder extra kosten te ontbinden. De huurder zal gerechtigd zijn tot volledige terugbetaling van de aanbetaling op de huursom en waarborgsom.

Eventuele fouten in advertenties of andere publicaties zullen niet bindend zijn voor de eigenaars.